UDRUŽENJE STAROSEDELACA NOVOG BEOGRADA - "PAVILJONAC UVEK"

Kao i sve priče i priča o nastanku Udruženja starosedelaca Novog Beograda - "Paviljonac uvek", ima svoj početak. Sve je počelo na obalama jedne od predivnih reka Beograda - Dunava.
Kako žive u relativnoj bliziini ove reke priličan broj paviljonaca ima čamce a neki i sojenice na obali prekoputa zemunskog keja. Upravo u toj predivnoj prirodnoj oazi često se sretaše tri stara poznanika i prijatelja iz mladosti, tri stara paviljonca, Dule Rakita, Peca Vujičić i Potkonjak Vjekoslav-Veka. Svi su prevalili 50-tu i svoj mir često traže u lepotama prirode kraj reke uz koju su i odrasli. Tamo "preko" (zemunskog keja), uz Dunav obasjan suncem, uz miris reke, u nestvarnoj tišini nadomak grada, tri paviljonca su se često prisećala mladosti i jedinstvenog detinjstva u paviljonima, prvim zgradama Novog Beograda.
Inspirisan razmišljanjima o proteklim lepim danima 60-tih, Dule je došao na ideju da se oformi društvo paviljonaca i da se ponovo susretnu nekadašnji mladići... i devojke. Insistirao je na Pecinoj i Vekinoj pomoći da se organizuje sastanak i stupi u kontakt sa još nekim paviljoncima kako bi se započelo na realizaciji ideje.
Dosta vremena je proteklo u pronalaženju istomišljenika koji bi bili u stanju da iznesu ideju i realizuju zamisao. Upornost i vera u ideju urodili su plodom - u restoranu "Igmanac" (pored hotela "Putnik" u Novom Beogradu) sastalo se nekolko staraih paviljonca: Dule Rakita, Dule Blagojević, Pavle Nikitović-Nik, Peca Vujičić... i razradili načine realizacije, konkretizovali zadatke i pristupili akciji. Poradilo se na afirmaciji ideje i pronalaženju finansijskih rešenja u čemu su im pomogli Dragan Šljivančanin, Nebojša Radmilović-Šeki, Vanja Bulić, Potkonjak Vjekoslav-Veka... Oformila se grupa koja je predstavljala jezgro dovoljno jako da prikupi i ostale paviljonce.

Prvom okupljanju pavijonaca 2006. u "Radničkom kulturnom centru" prisustvovalo je nekoliko stotina pristalica ove ideje koja je definitivno zaživela. Bilo je i onih koji su doputovali sa drugih kontinenata da daju podršku formiranju Udruženja. (pokretne slike sa leve strane)

Tako je 2006. organizovana I skupština Udruženja starosedelaca Novog Beograda "Paviljonac uvek" na kojoj je donešen Statut Udruženja._______________________________________________________________________B.M._____

 


Udruženje starosedelaca Novog Beograda "PAVILJONAC UVEK"
Novi Beograd, Luja Adamiča 24Zapisnik sa osnivačke Skupštine Udruženja starosedelaca Novog Beograda "Paviljonac uvek"

 

Osnivačka Skupština održana u svečanoj sali SO Novi Beograd 04.11.2006. godine sa početkom u 18 časova. Predsedavajući Tomislav Križmanić predložio je radno predsedništvo u čijem sastavu su: Duško Blagojević, Dušan Rakita i Živko Svilarević. Pošto je konstantovan dovoljan broj članova (oko 230) za odlučivanje predsedavajući je predložio sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Udruženja starosedelaca Novog Beograda "Paviljonac uvek".
2. Izbor članova Izvršnog odbora.
3. Izbor članova nadzornog odbora.

Predložen dnevni red je jednoglasno usvojen.

Tačka 1. Povodom prve tačke dnevnog reda za predsednika Udruženja starosedelaca Novog Beograda "Paviljonac uvek" bude Šljivančanin Dragan.

ODLUKA:

1. Skukpština je jednoglasno usvojila da predsednik Udruženja starosedelaca Novog Beograda "Paviljonac uvek" bude Šljivančanin Dragan.

Tačka 2. Povodom druge tačke dnevnog reda za članove Izvršnog odbora predloženi su: Petar Vujičić, Milan Mladenović, Duško Blagojević, Vanja Bulić, Darko Mišić, Dušan Rakita, Vjekoslav Potkonjak, Nebojša Radmilović, Pavle Nikitović-Nik, Živko Svilarević, Tomislav Križmanić, Branka Delibašić, Milovan Radović i Branko Mikelić.

I predlog da članovi Izvršnog odbora između sebe izaberu predsednika.

ODLUKA:

Skupština je jednoglasno usvojila da članovi IO Udruženja starosedelaca Novog Beograda "Paviljonac uvek" budu: Petar Vujačić, Milan Mladenović, Duško Blagojević, Vanja Bulić, Darko Mišić, Dušan Rakita, Vjekoslav Potkonjak, Nebojša Radmilović, Pavle Nikitović-Nik, Živko Svilarević, Tomislav Križmanić, Branka Delibašić, Milovan Radović i Branko Mikelić.

Članovi IO za njihovog predsednika na sastanku koji je održan neposredno posle Skupštine izabrali su: Radmilović Neboša - predsednik, a za potpredsednike su izabrani Potkonjak Vjekoslav, Vujičić Petar i Križmanić Tomislav.

Tačka 3. Povodom treće tačke dnevnog reda za Nadzorni odbor Udruženja starosedelaca Novog Beograda "Paviljonac uvek" predloženi su Slavko Kolundžija, Milijić Miroslav i Gligorić Vera.

ODLUKA:

1. Skukpština je jednoglasno usvojila da predsednik Nadzornog odbora Udruženja starosedelaca Novog Beograda "Paviljonac uvek" bude Slavko Kolundžija, a članovi: Milijić Miroslav i Gligorić Vera.

Skupština Udruženja starosedelaca Novog Beograda "Paviljonac uvek" je završila sa radom u 19,15 časova.

 

U Novom Beogradu, 4.11.2006.

 

 

________________________________________________________________________________

 

 


S T A T U T
UDRUŽENJA "PAVILJONAC UVEK"

 


UDRUŽENJE STAROSEDELACA NOVOG BEOGRADA
"PAVILJONCI"
Novi Beograd, luja Adamiča 24
Tel:Na osnovu člana 21 i 30 Zakona o duštvenim organizacijama i udruženjima građana ("Sl. Glasnik SRS br. 24/82) Skupština udruženja građana sa Novog Beograda na sednici održanoj 06.06.2006. godine u Novom Beogradu donela je:

 
S T A T U T
UDRUŽENJA "PAVILJONCI"

 

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Udruženje starosedelaca Novog Beograda je zavičajno nepolitičko, vanstranačko udruženje građana koje okuplja rođene na Novom Beogradu, ili one koji su na Novom Beogradu proveli više od 50 godina i njihove potomke.
Pod pojmom "Paviljonci" podrazumeva se naselje starog Novog Beograda tj. područje Mesne zajednice "Paviljoni" itd.

Član 2.

Naziv udruženja je UDRUŽENJE STAROSEDELACA NOVOG BEOGRADA "PAVILJONCI" ( u daljem tekstu: UDRUŽENJE ).
Skraćeni naziv Udruženja je: Udruženje "PAVILJONCI".
Sedište Udruženja je u Beogradu, na teritoriji Opštine Novi Beograd, ulica Luja Adamiča 24.

Član 3.

Udruženje ima status udruženja građana.
Udruženje ima svojstvo društveno-pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima koje ima na osnovu Ustava, Zakona i ovog Statuta.
Udruženje ima svoj žiro račun i za svoje obaveze odgovara svojim sredstvima.
Područje delovanja Udruženja je teritorija opštine i grada.

Član 4.

Udruženje ima svoj pečat i štambilj. Štambilj je pravougaonog oblika, sa natpisom Udruženja - Novog Beograda sa mestom za upis delovodnog broja, datuma i punom adresom Udruženja. Pečat Udruženja je okruglog oblika obodnim natpisom udruženja - "Paviljnci" Novog Beograda u sredini amblem sa simbolom naselja i dopunom osnivanja.
Udruženje ima dan Udruženja, amblem i člansku kartu.
Obeležja iz stava 1 ovog člana utvrđuje Skupština Udruženja.

Član 5.

Udruženje predstavlja i zastupa presednik Skupštine Udruženja, koji je istovremeno i predsednik Udruženja, a u slučaju njegove sprečenosti predsednik Izvršnog odbora udruženja ( u daljem tekstu: IO Udruženja ) odnosno potpredsednik IO Udruženja.


II CILJEVI UDRUŽENJA I NAČIN NJIHOVOG OSTVARIVANJAČlan 6.

Ovaj Status bliže reguliše međusobni odnos i zajednički interes "Paviljonaca"Član 7.

Ciljevi Udruženja su da Udruženjem Paviljonaca i zajedničkim delovanjem članova i ostalih zainteresovanih građana i institucija podstiču i doprinose očuvanju i unapređenju kulturnih, istorijskih, arhitektonskih, folklornih i drugih vrednosti Novog Beograda i njenih građana.
Naročitu pažnju Udruženje će posvetiti na očuvanju onih vrednosti koje nestaju, kao što su: značajne zgrade na Novom Beogradu, koje su predviđene za rušenje, jer nemaju širu istorijsku vrednost, ali su po nečemu važne za Novi Beograd, očuvanjem uspomena na značajne ličnosti Novog Beograda kojih više nema ili su u poznim životnim godinama i sl.


Član 8.

Udruženje može sarađivati sa drugim i sličnim udruženjima i organizacijama u Beogradu i Republici, kao i sa stručnim institucijama i pojedincima, a radi uspešnijeg ostvarivanja svojih ciljeva. O saradnji sa drugim organizacijama odluku donosi Skupština, na predlog Izvršnog odbora. O saradnji u smislu stava jedan odluku donosi Izvršni odbor.

III OBLIK UDRUŽIVANJA I UNUTRAŠNJA STRUKTURA


Član 9.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.
Pored članova iz člana 1 stav 1 ovog Statuta, Udruženje može imati i pridružene članove i to građane koji žele da doprinesu ostvarivanju ciljeva udruženja a ne ispunjavaju uslove za prijem u članstvo iz navednenog člana 1. Udruženje može imati i počasne članove i to istaknute pojedince iz kulturnog, naučnog i umetničkog života kao i sponzore i darodavce.
Pridruženi i počasni članovi mogu učestvovati u radu Skupštine i drugih organa i tela Udruženja bez prava učešća u donošenju odluka.
Odluku o prijemu članova Udruženja iz člana 1 stav 1 ovog Statuta donosi komisija za članstvo IO. Odluku o prijemu pridruženih članova donosi IO, a počasne članove proglašava Skupština.

 
IV JAVNOST RADA UDRUŽENJA


Član 10.

Rad udruženja i njegovih oragana je javan kao i rad njegovih tela.
Javnost rada Udruženja ostvaruje se:
- javnošću rada Skupštine i svih organa i tela Udruženja,
- podnošenjem redovnih izveštaja o radu polaganjem računa o materijalno-finansijskom poslovanju,
- pravom članova da prisustvuju i sudeluju u radu svih organa i tela udruženja ali bez prava odlučivanja, ako se drugačije ne odluči,
- objavljivanjem preko svih raspoloživih sredstava javnog informisanja ( štampe, radija, TV ), izdavanjem biltena, informatora i saopštenja,
- davanjem informacija o radu, problemima i aktuelnim pitanjima.
Za koordinaciju i saradnju sa sredstvima javnog informisanja ovlašćen je presednik Udruženja i član IO kog odredi IO u svojstvu portparola.

 

 

V ZADACI UDRUŽENJAČlan 11.

Osnovni zadatak Udruženja je stvaranje uslova za okupljanje, druženje, pružanje pomoći i podrške svojim članovima u okviru materijalnih i drugih mogućnosti. U tom cilju Udruženje planira i organizuje svoje aktivnosti. Udruženje podstiče prijem novih članova i stalno unapređuje metode rada i delovanja.

 

 

VI PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA

 

Član 12.

Članovi Udruženja imaju jednaka prava i dužnosti sa ovim Statutom.
Prava i dužnosti članova jesu:
- da biraju i budu birani u organe i tela Udruženja,
- da budu informisani o radu Udruženja i njegovih organa i tela tačnom i blagovremenom infomracijom a posebno da budu inforisani o materijalno-finansijkom poslovanjuj o čemuj će se starati IO,
- da daju predloge, mišljenja i primedbe na rad organa i tela Udruženja i da o zauzetom stavu budu obavešteni,
- da učestvuju u izvršavanju zadataka Udruženja,
- da redovno plaćaju članarinu,
- da se pridržavaju Statuta i odluka organa Udruženja.

 

 

VII PRESTANAK ČLANSTVA U UDRUŽENJU

 

Član 13.

Članstvo u Udruženju prestaje prestankom rada Udruženja, istupanjem, isključenjem i smrću. U slučaju grubog narušavanja ugleda, nepoštovanja akata, suprotstavljanja ciljevima Udruženja ili neprimernog ponašanja člana Udruženja, IO vodi raspravu i može doneti odluku o isključenju tog člana iz Udruženja.
Inicijativu za raspravu daje Komisija za članstvo.
Rasprava se vodi u prisustvu člana Udruženja koji je učinio prekršaj iz stava 2 ovog člana. Na osluku IO, ovaj član udruženja ima pravo žalbe Skupštini čija je odluka konačna.

 

 

VIII ORGANI UDRUŽENJA

 

Član 14.

Organi Udruženja su:
Skupština,
Nadzorni odbor,
Izvršni odbor,
Predsednik Udruženja koji je istovremeno i predsednik Skupštine Udruženja.
Skupštinu Udruženja čine svi članovi Udruženja.


.
.
.

 

IX PRESTANAK RADA UDRUŽENJA I NAČIN DONOŠENJA ODLUKE O PRESTANKU

 

Član 32.

Udruženje prestaje sa radom:
- odlukom nadležnog organa uprave, zabrane rada po sili Zakona,
- odlukom Skupštine Udruženja ako za nju glasa više od 2/3 članova.
Izvršni odbor Udruženja u slučaju prestanka rada Udruženja sprovodi odluku o prestanku rada Udruženja, na način propisan Zakonom koji reguliše ovu materiju.
Po prestanku rada Udruženja, imovina Udruženja ostaje SO Novi Beograd, koja dalje odlučuje o njoj.XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 33.

Izmene i dopune Statuta donosi Skupština po istom postuku kao i Statut.
Odluku o izmenama i dopunama Statuta donosi Skupština na predlog:
- komisije za normativna akta,
- Nadzornog odbora,
- 25 članova Udruženja.
Danom donošenja izmena i dopuna Statuta primenjivaće se izmenjeni i dopunjeni članovi Statuta.
Za tumačenje ovog Statuta nadležna je Skupština Udruženja "Paviljonci".
Statut stupa na snagu danom overe kod nadležnog organa.

 

- - -

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 Slike prostora
Luja Adamiča 24
Novi Beograd

Prostor Udruženja je u
fazi temeljne adaptacije
s obzirom na stanje
u kakvom je zatečen